برنامه خاموشیهای احتمالی ناشی از مدیریت بار در صورت اعلام دیسپاچینگ ملی مورخ ۹۹/۱۱/۰۷


برنامه خاموشیهای احتمالی ناشی از مدیریت بار در صورت اعلام دیسپاچینگ ملی مورخ 99/11/07

 

ردیف زمان   برنامه خاموشی ها
1 ساعت 8:30الی 10:30 دانلود فایل
2   ساعت 10:30 الی12:30 دانلود فایل
3   ساعت 15 الی17 دانلود فایل
4   ساعت 17 الی 19 دانلود فایل
5   ساعت 19 الی 21 دانلود فایل